Sunday, January 23, 2022

MAC Cosmetics Nyereményjáték Szabályzat


JÁTÉK- ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

“Van kedved JÁTSZANI? A @maccosmeticshungary csapatával közösen  szeretnénk megajándékozni közületek valakit!

Az ajándék pedig nem más, mint egy Velvet Teddy rúzs és egy In Extreme Dimension 3D Black szempillaspirál.” elnevezésű Instagram nyereményjáték részvételi feltételei, játék- és adatvédelmi szabályzata.


KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!


A Játék szervezői:

Szabó-Kóré Anita, Instagram nyereményjátékot hirdet a saját instagram oldalán (@anitaszk) a MAC Cosmetics Hungary jóvoltából.

(továbbiakban: Játék).

A Játékban résztvevő személyek – és a részvétel feltételei: A Játékban kizárólag azon 14. életévüket betöltött, kizárás alá nem eső, magyar állampolgárságú, cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik a Játék időtartama alatt (3. pont) a pályázatban kiírt feladatnak megfelelnek, valamint az Instagram által előírt feltételeknek megfelelő személyes profillal rendelkeznek (részletesen itt olvasható: https://help.instagram.com).

1.    A Játék semmilyen módon nem áll kapcsolatban az Instagrammal, az Instagram nem támogatja azt. A Játékban résztvevők nem az Instagram számára szolgáltatnak információkat. A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes, arról a Játék teljes időtartama alatt (3. pont) lehetőség van a leiratkozásra. A részvétel a jelen hivatalos Játékszabályzat és Adatvédelmi szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervezők alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói (Ptk.8:1 § (1) bekezdése). 

2.  A Játék rövid leírása: A MAC Cosmetics termékek megnyeréséhez a Játékosnak a Játékban való részvételhez a következő lépéseket kell megtennie:

- követnie kell a Szervezők Instagram fiókját,

- meg kell jelölni @anitaszk posztja alatt kommentben, hogy szerinte melyik ismerőse örülne még a nyereménynek (többszörös megjelölés is lehetséges, ebben az esetben mindig más embert kell megjelölni – amely így többszörös részvételnek minősül);

- like-olni a nyereményjátékról szóló posztot @anitaszk Instagram oldalán.

3. A játék időtartama: 2022. január 23-tól 2022. január 28. 23:59-ig tart. A Játék lezárása után, 2022. január 29-én egy db Velvet Teddy rúzs és egy In Extreme Dimension 3D Black szempillaspirál kerül kisorsolásra, egy nyertes részére. A nyereményjátékot hirdető postban ennek a csomagnak a tartalma szerepel a képeken. Ezen felül a nyertes által betagelt ismerős is kap ajándékba egy Velvet Teddy rúzst, melyet a nyertes számára küldött csomag tartalmaként juttat el a szervező. 

A sorsolás módja: Számítógépes véletlenszerű sorsolás, mely rögzítésre kerül. 

4. A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban való részvétellel a játékosok a jelen Játékszabályzatot elfogadják, melyet a nyertes személyes adatai megadásakor megerősít. Minden résztvevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben ő kerül kisorsolásra, a Szervezők az instagram fiókjának a nevét megjelölhetik a saját Instagram fiókjukon postban és storyban egyaránt.

A Szervezők a nyertes értesítését a játékos által a regisztráció során megadott Instagram profiljára küldött üzenettel kísérlik meg. A Szervezők kizárják a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes adatai pontatlansága vagy változása miatt nem értesül a nyereményről. Ha a Szervező nem tudja a nyertest elérni, és a nyertes a hirdetményben megadott módon nem jelentkezik a 2022. február 1-ig, akkor az ajándékra való jogosultság elvész és a későbbiekben emiatt semmilyen igény nem támasztható a Szervezővel szemben. Amennyiben a nyertes nem érhető el, és jelen pont szerinti határidőn belül nem jelentkezik a nyereményért, pótnyertes kijelölésére kerül sor.

5. A nyeremény átvétele: A nyertes kiértesítését és a nyeremény átvételének részleteit privát üzenetben egyeztetik a nyertessel a Szervezők. A nyertes Instagram felhasználónevét a Szervezők az Instagram oldalukon közzéteszik, ehhez a Nyertes kifejezetten hozzájárul. Amennyiben a nyertes a megadott Instagram fiókon nem érhető el 2022. február 1. 23:59-ig, a soron következő pótnyertes kerül kiértesítésre 2022. február 2-án. A pótnyertes sorsolása szintén számítógépes véletlenszerű sorsolással történik, melynek folyamatát rögzítik a szervezők. A pótnyertes értesítése szintén az Instagram fiókjára történő üzenet küldésével történik. A pótnyertesnek 2022. február 9. 23.59-ig van lehetősége átvenni az ajándékot. A Szervezők a nyeremény átvételének lehetőségét az értesítéstől számított egy hónapon belül postai módon tudják biztosítani, ez nem módosítható, így ezeknek az elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. A Szervezők kizárólag a Nyereménynek Magyarország területére való kiszállítására kötelesek.

6. Az internetes rendszer lassúságáért, leállásáért, előre nem látható technikai hibákért, a Szervezők önhibáján kívül bekövetkező bármely körülményért a Szervezők nem vállalnak felelősséget.

7. A Szervezők a nyeremények átadásáig kizárhatják a Játékból azt a játékost, aki nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt feltételeknek, vagy azt a játékost, aki bármely, a játékszabályzatban meghatározott feltételt teljesítette, de ezen módosított/ ezt visszavonta.

8. A nyeremény másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

9. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:

- A Játékos, mint adatkezeléssel érintett a Játékban való részvétellel elfogadja a jelen Játékszabályzatot, és ezzel nyilatkozik arról, hogy a Szervezők az adatkezelésre, adatfeldolgozásra vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 20. § szerinti adatvédelmi tájékoztatását, azaz a jelen tájékoztatást elolvasta és megértette, egyúttal az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul ahhoz, hogy a Szervezők a személyes adatait a Játékszabályzatban rögzített célból és formában kezeljék, az alábbiak szerint:

- A Szervezők adatkezelése az érintettek hozzájárulásán alapul (Info tv. 5.§ (1) a.).

- Az adatkezelés célja a Játék lebonyolítása, a nyeremények átadása.

- A kezelt adatok köre: a Játékos Instagram felhasználóneve, amely alapján a sorsolás történik, valamint a Nyertes által a Szervezők részére bocsátott kapcsolattartási és esetlegesen szállítási adatok, különösképp: a Nyertes neve, telefonszáma, lakcíme, e-mail címe.

- A nyereményt a nyertesnek a Szervezők juttatják el. A nyeremény kiszállítása kizárólag Magyarország területére kérhető.

- A nyertes Játékos kiértesítése Instagram üzenetben történik, amelyben a kapcsolatfelvételhez szükséges további adatok megadását kérik a Szervezők. A kapcsolatfelvételre adott válaszban a nyertes Játékosnak hozzá kell járulnia a megadott adatok adatkezeléséhez a nyeremény eljuttatása érdekében. Az így megadott adatok: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím (kizárólag futárszolgálattal történő szállítás esetében).

- A Játékos adatait a Szervezők a jelen nyereményjáték lebonyolítása során kezeli. A Szervezők az adatokat bizalmasan és csak a sorsolás lebonyolítása és a szállítás céljából kezelik, és további harmadik személynek nem adják tovább, és az adatkezelés céljának megszűnését követően haladéktalanul törlik az adatokat.

- Az adatkezelést a Szervezők, mint közös adatkezelők végzi. A személyes adatokat kizárólag a Játék lebonyolításával foglalkozó személyek kezelik szigorúan az adatkezelés céljával összefüggésben és mértékben, és a cél megvalósításához szükséges időtartamban (a nyeremény kézbesítését követő 30 napon belül).

- A Játékos bármikor kérheti adatainak helyesbítését, módosítását, törlését, az adatkezelésről a Játékos bármikor kérhet tájékoztatást a Szervezőktől az privát Instagram üzenetben. 

- Az adatkezeléssel kapcsolatban jogorvoslattal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat a Játékos.

- Az adatok a Játékos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra. 

- A Szervezők szavatolják, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az Info.tv. tartalmazza. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervezők az adatok hiányában nem tudják biztosítani a Játékos részvételét.

10. Egyebek:

- A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőknek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal.

- Szervezők fenntartják maguknak a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált Instagram fiók létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. 

- Szervezők kizárják felelősségüket a weboldal és online felületek (e-mail beküldés, mobil applikációk, Instagram, Facebook) rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap, online felületek nem vagy korlátozottan használhatóak, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

- A Szervezők kizárják felelősségüket minden, a weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervezők semminemű felelősséget nem vállalnak.

- Szervezők kizárnak minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

- A Szervezők nem tartoznak felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, a postai (futárszolgálati) szolgáltatásokért, vagy harmadik személyek tevékenységéért. A Szervezők nem tartoznak felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőlük független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

- A levelező szerver illetve applikáció által elküldött valamennyi, a Játékos által megadott Instagram vagy email címre küldött üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

- A Szervezők minden tőlük ésszerűen elvárható intézkedést megtesznek, hogy a Játékban való részvétel valamennyi széles körben használt számítógép típuson, operációs rendszeren, valamint internetes böngésző programban lehetséges legyen, nem garantálják ugyanakkor és nem is felelnek azért, hogy a Játékos milyen hatékonysággal tudja használni a Játékban való részvétel során a különböző rendszereket.

- A Szervezők fenntartják maguknak a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítélik meg. A módosításokról a Játékosok a Szervezők Instagram oldalán tájékozódhatnak. 

- A Szervezők fenntartják maguknak a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a Játékot kiegészítsék, vagy módosítsák, kizárólag oly módon, hogy a Játék feltételei a játékosok számára kedvezőbbek legyenek.

11. A regisztrált személy által tett nyilatkozatok

A fenti adatkezelésre is vonatkozó előzetes teljes körű tájékoztatás megismerése után önkéntesen és kifejezetten az alábbi nyilatkozatot teszem:

A játék szabályzatát megismertem és elfogadom. Az adatszolgáltatás önkéntes. Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat a Szervezők mint adatkezelők a nyilatkozatom visszavonásáig a játék időtartama alatt, a játékkal összefüggésben, kapcsolattartás és adminisztráció céljára kezelje.

NAIH 

Ön, az adatkezeléssel összefüggő sérelme esetén a GDPR-ban foglaltak szerint – döntése alapján – fordulhat közvetlenül bírósághoz, illetve panaszával jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot megkeresni. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C www.naih.hu

Budapest, 2022. január 23.