Sunday, March 12, 2023

MAC termékek nyereményjáték


JÁTÉK- ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Van kedved JÁTSZANI? 😍

Szeretnék megajándékozni közületek valakit

☺️

Az ajándék pedig nem más, mint 3 db MAC termék.” elnevezésű Instagram nyereményjáték részvételi feltételei, játék- és adatvédelmi szabályzata.


KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!


A Játék szervezői:

Szabó-Kóré Anita, Instagram nyereményjátékot hirdet a saját instagram oldalán (@anitaszk).

(továbbiakban: Játék).

A Játékban résztvevő személyek – és a részvétel feltételei: A Játékban kizárólag azon 14. életévüket betöltött, kizárás alá nem eső, magyar állampolgárságú, cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik a Játék időtartama alatt (3. pont) a pályázatban kiírt feladatnak megfelelnek, valamint az Instagram által előírt feltételeknek megfelelő személyes profillal rendelkeznek (részletesen itt olvasható: https://help.instagram.com).

1.    A Játék semmilyen módon nem áll kapcsolatban az Instagrammal, az Instagram nem támogatja azt. A Játékban résztvevők nem az Instagram számára szolgáltatnak információkat. A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes, arról a Játék teljes időtartama alatt (3. pont) lehetőség van a leiratkozásra. A részvétel a jelen hivatalos Játékszabályzat és Adatvédelmi szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervezők alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói (Ptk.8:1 § (1) bekezdése). 

2.  A Játék rövid leírása: A MAC Cosmetics termékek megnyeréséhez a Játékosnak a Játékban való részvételhez a következő lépéseket kell megtennie:

- követnie kell a Szervező Instagram fiókját,

- meg kell jelölni @anitaszk posztja alatt kommentben, hogy szerinte melyik ismerőse örülne még a nyereménynek (többszörös megjelölés is lehetséges, ebben az esetben mindig más embert kell megjelölni – amely így többszörös részvételnek minősül);

- like-olni a nyereményjátékról szóló posztot @anitaszk Instagram oldalán.

3. A játék időtartama: 2023. március 12-től 2023. március 17. 23:59-ig tart. A Játék lezárása után, 2023. március 18-án 1 db MACSTACK Mascara SUPERSTACK MEGA BRUSH - BLACK szempillaspirál, 1 db LOCKED KISS INK rúzs Mischief színben, és 1 db GLOW PLAY BLUSH pirosító Grand színben kerül kisorsolásra egy nyertes részére. A nyereményjátékot hirdető postban ennek a csomagnak a tartalma szerepel a képeken. Ezen felül a nyertes által betagelt ismerős is kap ajándékba egy db MACSTACK Mascara SUPERSTACK MEGA BRUSH - BLACK szempillaspirált, melyet a nyertes számára küldött csomag tartalmaként juttat el a szervező. 

A sorsolás módja: Számítógépes véletlenszerű sorsolás, mely rögzítésre kerül. 

4. A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban való részvétellel a játékosok a jelen Játékszabályzatot elfogadják, melyet a nyertes személyes adatai megadásakor megerősít. Minden résztvevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben ő kerül kisorsolásra, a Szervezők az instagram fiókjának a nevét megjelölhetik a saját Instagram fiókjukon postban és storyban egyaránt.

A Szervezők a nyertes értesítését a játékos által a regisztráció során megadott Instagram profiljára küldött üzenettel kísérlik meg. A Szervezők kizárják a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes adatai pontatlansága vagy változása miatt nem értesül a nyereményről. Ha a Szervező nem tudja a nyertest elérni, és a nyertes a hirdetményben megadott módon nem jelentkezik a 2022. február 1-ig, akkor az ajándékra való jogosultság elvész és a későbbiekben emiatt semmilyen igény nem támasztható a Szervezővel szemben. Amennyiben a nyertes nem érhető el, és jelen pont szerinti határidőn belül nem jelentkezik a nyereményért, pótnyertes kijelölésére kerül sor.

5. A nyeremény átvétele: A nyertes kiértesítését és a nyeremény átvételének részleteit privát üzenetben egyeztetik a nyertessel a Szervezők. A nyertes Instagram felhasználónevét a Szervezők az Instagram oldalukon közzéteszik, ehhez a Nyertes kifejezetten hozzájárul. Amennyiben a nyertes a megadott Instagram fiókon nem érhető el 2023 március 21. 23:59-ig, a soron következő pótnyertes kerül kiértesítésre 2023 március 22-én. A pótnyertes sorsolása szintén számítógépes véletlenszerű sorsolással történik, melynek folyamatát rögzítik a szervezők. A pótnyertes értesítése szintén az Instagram fiókjára történő üzenet küldésével történik. A pótnyertesnek 2023. március 25. 23.59-ig van lehetősége jelentkezni az ajándékért. A Szervezők a nyeremény átvételének lehetőségét az értesítéstől számított egy hónapon belül postai módon tudják biztosítani, ez nem módosítható, így ezeknek az elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. A Szervezők kizárólag a Nyereménynek Magyarország területére való kiszállítására kötelesek.

6. Az internetes rendszer lassúságáért, leállásáért, előre nem látható technikai hibákért, a Szervezők önhibáján kívül bekövetkező bármely körülményért a Szervezők nem vállalnak felelősséget.

7. A Szervezők a nyeremények átadásáig kizárhatják a Játékból azt a játékost, aki nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt feltételeknek, vagy azt a játékost, aki bármely, a játékszabályzatban meghatározott feltételt teljesítette, de ezen módosított/ ezt visszavonta.

8. A nyeremény másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

9. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:

- A Játékos, mint adatkezeléssel érintett a Játékban való részvétellel elfogadja a jelen Játékszabályzatot, és ezzel nyilatkozik arról, hogy a Szervezők az adatkezelésre, adatfeldolgozásra vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 20. § szerinti adatvédelmi tájékoztatását, azaz a jelen tájékoztatást elolvasta és megértette, egyúttal az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul ahhoz, hogy a Szervezők a személyes adatait a Játékszabályzatban rögzített célból és formában kezeljék, az alábbiak szerint:

- A Szervezők adatkezelése az érintettek hozzájárulásán alapul (Info tv. 5.§ (1) a.).

- Az adatkezelés célja a Játék lebonyolítása, a nyeremények átadása.

- A kezelt adatok köre: a Játékos Instagram felhasználóneve, amely alapján a sorsolás történik, valamint a Nyertes által a Szervezők részére bocsátott kapcsolattartási és esetlegesen szállítási adatok, különösképp: a Nyertes neve, telefonszáma, lakcíme, e-mail címe.

- A nyereményt a nyertesnek a Szervezők juttatják el. A nyeremény kiszállítása kizárólag Magyarország területére kérhető.

- A nyertes Játékos kiértesítése Instagram üzenetben történik, amelyben a kapcsolatfelvételhez szükséges további adatok megadását kérik a Szervezők. A kapcsolatfelvételre adott válaszban a nyertes Játékosnak hozzá kell járulnia a megadott adatok adatkezeléséhez a nyeremény eljuttatása érdekében. Az így megadott adatok: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím (kizárólag futárszolgálattal történő szállítás esetében).

- A Játékos adatait a Szervezők a jelen nyereményjáték lebonyolítása során kezeli. A Szervezők az adatokat bizalmasan és csak a sorsolás lebonyolítása és a szállítás céljából kezelik, és további harmadik személynek nem adják tovább, és az adatkezelés céljának megszűnését követően haladéktalanul törlik az adatokat.

- Az adatkezelést a Szervezők, mint közös adatkezelők végzi. A személyes adatokat kizárólag a Játék lebonyolításával foglalkozó személyek kezelik szigorúan az adatkezelés céljával összefüggésben és mértékben, és a cél megvalósításához szükséges időtartamban (a nyeremény kézbesítését követő 30 napon belül).

- A Játékos bármikor kérheti adatainak helyesbítését, módosítását, törlését, az adatkezelésről a Játékos bármikor kérhet tájékoztatást a Szervezőktől az privát Instagram üzenetben. 

- Az adatkezeléssel kapcsolatban jogorvoslattal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat a Játékos.

- Az adatok a Játékos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra. 

- A Szervezők szavatolják, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az Info.tv. tartalmazza. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervezők az adatok hiányában nem tudják biztosítani a Játékos részvételét.

10. Egyebek:

- A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőknek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal.

- Szervezők fenntartják maguknak a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált Instagram fiók létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. 

- Szervezők kizárják felelősségüket a weboldal és online felületek (e-mail beküldés, mobil applikációk, Instagram, Facebook) rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap, online felületek nem vagy korlátozottan használhatóak, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

- A Szervezők kizárják felelősségüket minden, a weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervezők semminemű felelősséget nem vállalnak.

- Szervezők kizárnak minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

- A Szervezők nem tartoznak felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, a postai (futárszolgálati) szolgáltatásokért, vagy harmadik személyek tevékenységéért. A Szervezők nem tartoznak felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőlük független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

- A levelező szerver illetve applikáció által elküldött valamennyi, a Játékos által megadott Instagram vagy email címre küldött üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

- A Szervezők minden tőlük ésszerűen elvárható intézkedést megtesznek, hogy a Játékban való részvétel valamennyi széles körben használt számítógép típuson, operációs rendszeren, valamint internetes böngésző programban lehetséges legyen, nem garantálják ugyanakkor és nem is felelnek azért, hogy a Játékos milyen hatékonysággal tudja használni a Játékban való részvétel során a különböző rendszereket.

- A Szervezők fenntartják maguknak a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítélik meg. A módosításokról a Játékosok a Szervezők Instagram oldalán tájékozódhatnak. 

- A Szervezők fenntartják maguknak a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a Játékot kiegészítsék, vagy módosítsák, kizárólag oly módon, hogy a Játék feltételei a játékosok számára kedvezőbbek legyenek.

11. A regisztrált személy által tett nyilatkozatok

A fenti adatkezelésre is vonatkozó előzetes teljes körű tájékoztatás megismerése után önkéntesen és kifejezetten az alábbi nyilatkozatot teszem:

A játék szabályzatát megismertem és elfogadom. Az adatszolgáltatás önkéntes. Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat a Szervezők mint adatkezelők a nyilatkozatom visszavonásáig a játék időtartama alatt, a játékkal összefüggésben, kapcsolattartás és adminisztráció céljára kezelje.

NAIH 

Ön, az adatkezeléssel összefüggő sérelme esetén a GDPR-ban foglaltak szerint – döntése alapján – fordulhat közvetlenül bírósághoz, illetve panaszával jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot megkeresni. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C www.naih.hu

Budapest, 2023. március 12.